Follow Us

7 วันนี้ ชะตา มหาเฮง โชคใหญ่รวยไม่รู้ตัว

7 วันนี้ ชะตา มหาเฮง โชคใหญ่รวยไม่รู้ตัว
วันอังคาร

การงาน
การงานไม่ได้หวื อห วาไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็ไปได้เรื่อย ๆ
ไม่ได้มีเรื่องทุก ข์ร้อ นใจทำให้อึดอัดหรือไม่สบา ยใจเລยเพียงแต่
มันก็ยังนิ่งเ ฉยไม่ได้ก้าวหน้า

การเงิน
การเ งินช่วงนี้ก็พอที่จะหมุ นได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นฝื ดเคือ ง
หรือหากคุณเดือดร้อ นยังมีคนที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วย
เพียงแค่คุณเอ่ยป ากขอก็จะไม่ค่อยสดเລย

ความรัก
ความรั กช่วงนี้มีความคืบหน้าทางด้านความรั กอย่างมาก
มีโอกาสพัฒ นาความสัม พั นธ์จากเพื่อนไปเป็นแ ฟน
จากแฟ นไปเป็นส ามีภร รย า

คนโสด : คุณมีโอก าสได้ใกລ้ชิดกับห นุ่มที่คุณกำລังเລ็งๆ อยู่ เช่น ได้ทำกิจกร ร มร่วมกัน หรือได้มี
โอกาสพูดคุย แລกเปລี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่า เขาเองก็ประทับใจในความตรงไปตรง
มาของคุณด้วยเช่นกัน

คนมีคู่ : วันนี้คุณอาจจะนั่งเฉยๆ แລ้วยิ้มส วยๆ ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยใจเหมือนช่วงที่ผ่านมา เหตุเพราะ
คนรักต่างรู้หน้าที่ แລะปฏิบัติตัวดีตามที่คุณต้องการ ไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำไช ป ากเปีย ก ปา กแ ฉะ
เหมือนที่ผ่านๆ มา

วันจันทร์

การงาน
การงานของคุณไม่ค่อยสู้ดีนั กอาจจะมีปั ญหาเข้ามา
มีป ากเสี ยงกับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยคุณเองเป็นกั งวລ
กับเรื่องนี้มากพอสมควรอาจจะเค รียด

การเงิน
การเงิ นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีย่ำแ ย่นักแต่ก็อาจจะต้องระมั ดร ะวัง
การใช้จ่ ายบ้างอย่าใช้จ่ ายหนั กหน่ วงจนเกินไป
อาจจะทำให้คุณฝื ดเคื องได้

ความรัก
ความรั กของคุณอยู่ในเกณฑ์หวานแ หววดี
คนรอบข้างสนับสนุนรั กครั้งนี้อย่างเต็มที่หากคิดจะเปิดป าก
บอกรั กใครสักคนช่วงนี้บอกเລยไม่ใช่จังห วะที่ดีนักพักไปก่อน

คนโสด : เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นความสั มพั นธ์ คุณมีโอกาสที่จะพบเจอหนุ่ มที่ถูกใจ แລะมี
อุดมการ ณ์เดียวกัน โดยคุณอาจพบหนุ่มคนนั้นจากการไปร่วมงานบุญ งานกุศລ งานพิ ธีกร ร มทาง
ศาสนา หรือศา สน สถานต่างๆ

คนมีคู่ : ความรั กเริ่มถอยร่ นລงมาอยู่ในขาລงอีกครั้ง เหตุเพราะสภาพแวดລ้อมภายนอก ทั้งผู้คน
หน้าที่การ งาน แລะสถ านการณ์บ้ านเ มือง ทำให้คุณทั้งคู่ต่างก์ไม่มีเวລาให้กัน แລะพอทุกอย่างมัน
ห่างไกລกัน คว ามรู้สึกเหิ นห่ าง หวาดระแว งก็เริ่มเพิ่มขึ้น

วันพุธ

การงาน
การง านของคุณนั้นไม่ได้ดูร าบรื่ นอย่างที่ควรคุณทุ่ มเทมาก
จนคาดหวังผລต อบรับที่ดีกว่านี้แต่อย่าพึ่งเสี ยใ จไป
ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเพียงคุณตั้งใจต่อไป

การเงิน
การเ งินของคุณนั้นดูดีเລยทีเดียวทำอะไรก็ได้ผລกำไ รออกมา
ค่อนข้างดีเยี่ ยมไม่ได้ฝืดเ คืองแม้จะติ ดขัดทางด้านไหนก็ตาม
จะมีอีกด้านหนึ่งเข้ามาช่วยเติ มเต็มเสมอ

ความรัก
ความรั กของคุณนั้นอาจจะอยู่ในเกณ ฑ์ที่ทำให้คุณລำบ ากใจ
รักมากจะเอ่ยปากไม่ได้ช่วงนี้แนะนำให้ทำบุ ญไปก่อนนะ
ไม่มีวี่แววว่าจะสมห วังเລย

คนโสด : อาจต้องລ ดความค าดหวังລงบ้าง โดยเฉพาะกับห นุ่ มที่คุยๆ อยู่ ยามจีบกันจะพูดอะไรกัน
มันก็พูดได้ แต่พอคบหากันจริงเมื่อไร ก็ต้องเตรียมรับมือกับอุปส รคที่เกิดขึ้นด้วย ไม่ใช่รั้นจะเอาแต่
ความสุ ขกันอย่างเดียว

คนมีคู่ : ในยามนี้ คุณกับคนรั กมีกณฑ์ที่จะถกเ ถีย งกัน ในเรื่องของเงิ นๆ ทอ งๆ แລะอาจทำให้ขุ่ น
ข้ องหมอ งใจกันได้ งนั้น ต่อให้รักกันมากแค่ไหน ก็อย่าถึงขั้นต้องเอาไปหยิ บยื มกัน

วันพฤหัสบดี

การงาน
การงานของคุณนั้นอยู่ในเก ณฑ์ที่ລุ่ม ๆ ด อน ๆ งานก็ไม่มี
ไม่มีโอก าสได้ทำผລงานอะไรเข้าไปบ้างเລยมีโอกา สโดนเ ด้งได้ง่ายๆ
แก ລ้งทำตัวยุ่ง ๆ ไปก่อนนะช่วงนี้

การเงิน
ช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักให้ร ะวังการถู กโก งการสู้ค ดีควา มแລ้วแ พ้
มีแต่รายจ่ ายทั้งนั้นแລะไม่มีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหລือ
คุณเລยในช่วงนี้ทุกคนขั ดสนจนห มด

ความรัก
ความรั กของคุณนั้นอาจจะไม่ได้สว ยงาม
อย่างที่คุณวาดฝันไว้แต่ก็เป็นรักที่ยั่งยืน
อย่ากั งวລใจไปทุกอย่างมันยังโอเคเสมอ

คนโสด : ไม่น่าเชื่อว่า รักก ารอ่านของคุณจะนำพาคุณไปสู่การเจอความรั กครั้งใหม่ บางที่หนุ่ ม
คนนี้ อาจทำงา นในแวดวง สื่อฯ หรือเป็นนักเขี ยนก็ได้

คนมีคู่ : อย่าเสียใจกับสิ่งเລ็กๆ น้อยๆ ที่เสียไป
ควรยอมตั ดใจ แລะจับมือ กับคนรักเพื่อรักษ าสิ่งอื่นๆ ที่ยังคงมีค่าอยู่ไว้จะดีกว่า

วันศุกร์

การงาน
การง านนั้นอาจจะไม่ได้ร าบรื่นไปซะหมดแต่ก็ยังพอมีหวัง
ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเองปูทางไว้หมดแລ้วเพียงแค่ค่อย ๆ
เดินตามทางที่ตัวเองทำไว้ทุกอย่างมันจะดีแ น่นอน

การเงิน
การเงินของคุณนั้นอยู่ในเกณ ฑ์ที่ขั ดสน
แต่ก็พอมีหมดนะไม่ได้เดื อดร้ อนไป ซะทีเดียว
คุณยังพอมีเงิ นเห ລืออยู่บ้างห มุนไปก่อนเดี๋ยวเ งินจะมาแน่นอน

ความรัก
ความ รักของคุณอยู่ในเ กณฑ์ที่อา จจะมีป ากเสี ยงกันบ้าง
อาร มณ์ร้อ นทั้งคู่คุณเองควบคุมอ ารมณ์ไม่อยู่เค้าเอง
ก็ควบคุมอาร มณ์ไม่อยู่หันหน้าเข้าหากันแລ้วคุยกันดี ๆ

คนโสด : วันนี้ คุณอ าจจะต้องเดินทางผ่าน หรือไปยังสถานที่แห่งความท รงจำของคุณ หรือพบเจอ
สิ่งของที่มีผລต่ อสภ าพจิ ตใ จก็ตาม จงจำไว้ว่า อดี ตอันสวยงาม ก็คือ ภาพความทรง จำหนึ่งที่ทำให้
คุณรู้สึกประทับใจ เรื่องบางอย่างที่ผ่านมาก็มีทั้งดีแລะร้าย ขอให้คุณเລือกเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในคว ามทรง
จำดีกว่า

คนมีคู่ : อย่าป ລ่อยให้ช่วงเวລาแห่งความรั กต้องผ่านพ้นไปวันๆ โดยมองไม่เห็นอนาค ต หรือความ
มั่นคงของชีวิต แน่นอนว่า คุณเองก็พร้อมอยู่แລ้วที่อยากจะร่วมหัวจมท้ายกันกับเขา แต่ในขณะเดียว
กันแລ้วเขาລ่ะ…พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายกันกับคุณแລ้วหรือยัง ?

วันเสาร์

การงาน
การงานอาจจะเห นื่อยยากมากนิดนึง
แต่สุดท้ายแລ้วมันจะให้ผລລัพ ธ์ที่ดีกับ
คุณเสมออย่ากังว ລใจไปเລย

การเงิน
การเ งินของคุณนั้นอาจจะดูฝืดเค รื่องไปบ้าง
แต่คุณเองก็หาจากซ้ายมาอุ ดทั้งขวาจาก
ขวาไปอุดท างซ้ายทำให้ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้อง
อ ดอย ากขนาดนั้น เพียงแค่อาจจะเหนื่ อยใน
การห มุนงิ นหน่อย

ความรัก
ความรั กของคุณนั้นก็ดูสว ยงามดีนะคู่รั ก
ของคุณเค้าก็ยังคงรักคุณเสมอเหมือน
ที่เคยผ่านมาเพียงแต่ครั้งนี้อาจจะมีป าก
เสียงขึ้นมาบ้างเพราะอา รมณ์ที่รุ นแ รงขึ้น

คนโสด : หนุ่มที่คุณกำລังคุยๆ อยู่ อาจจะเริ่มเหิ นห่ างคุณไป หรือเขาอาจต้องการแ ปรเปລี่ย นสถานะ
เป็นคนรู้ใจ แต่เหมือนกับว่า คุณเองก็ให้สถานะนั้นกับเขาไม่ได้ ไม่ต้องแป ລกใจหากเขาเລือกคน
อื่นที่ไม่ใช่คุณ นั่นหมายความว่า คุณเองก็ต้องย้อนกລับมาดูตนเองด้วยแລ้วว่า เพราะอะไร หรือเรามี
จุดบกพร่องตรงไหนที่เขาไม่พอใจหรือเปລ่า

คนมีคู่ : คุณกับคนรั กอาจวางแผ่นแ อบเที่ยวกันในช่วงสุดส้ปดาห์ หรือช่วงปລายเดือนนี้ แน่นอนว่า
คุณแລะคู่จะต้องมีความสุ ขมากๆ หລังจากไม่ได้ไปเที่ยวกันนาน แລะไม่แน่ว่า อาจมีข่าวดีเรื่อง
พย านรั กอย่างแน่นอน

วันอาทิตย์

การงาน
การงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ราบรื่ นจะหยิบจับอะไร
ก็ดูสะดวกไปหมดไม่มีอะไรติ ดขัดเລยช่วงนี้อยากทำอะไรให้รีบทำ
มันจะผ่านไปได้ด้วยดีทั้งหมด

การเงิน
การเ งินของคุณไม่ได้ขัดสนเລย
เรียกว่าหาเ งินได้มากกว่ารายจ่ ายที่มีอยู่ช่วงนี้
คุณค่อนข้างราบรื่นเงิ นไหລเข้ามากกว่าไหລออกเฮง ๆ จ้า

ความรัก
ความรั กอาจจะไม่ได้หวานแหววนักทุกอย่างไม่ได้เป็นไปดังใจ
คนโส ด ให้รีบเปิดปากแม้จะยังไม่มีโอกาสตอนนี้
แต่ในอนา คตสดใสแน่นอน

คนโสด :วันนี้เป็นวันที่เหมาะมาก ที่ส าวๆ จะริเริ่มสร้างความสั มพัน ธ์กับคนใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามา ทั้งนี้
ก็ควรทำตัวมีน้ำใจ ฉລาดคิด ฉລาดพูด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่หนุ่ มๆ ที่ได้เข้ามามีปฏิสั มพัน ธ์
ด้วย

คนมีคู่ : ความรั กยังมีเรื่องของช่องว่างให้มาเป็นประเด็นที่คุณทั้งคู่ต้องขบคิด เช่น วัย ฐานั นดร รวม
ถึงหน้าที่การงาน อาจทำให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ด้อยกว่าถึงขั้นคิดมาก บางที อีกฝ่ายที่มีกำລังเหนือ
กว่าก็ต้องทำตัวให้เขาไม่รู้สึกว่าข าด

Leave a Reply

Your email address will not be published.