Follow Us

6 ชะตา ฟ้ากำหนด เองจะรวย

6 ชะตา ฟ้ากำหนด เองจะรวย
วันอาทิตย์

การงาน
มีงานใหม่ ๆ เข้ามาท้าทาย
ทำให้คุณได้สร้างผลงานที่แตกต่าง
จากเดิม แถมยังได้รับคำชมกลับมา

การเงิน
การลงทุนทำให้คุณ
ได้ผ ลตอบแท นที่ดี และยังมีกำ ไร
จากการค้าข ายที่มีอยู่

ความรัก
คู่รั กของคุณมีเวลามากพอ
ที่จะใช้เวลาสวีทหว านกับคุณ
คนโสด ก็มีเกณ ฑ์ได้พบเจอกับคนที่โดนใจ

คนโสด : คุณอาจจะอยากพูดในสิ่งที่อยากจะพูด แต่ด้วยหน้าที่ หรืออำนาจมืดบางอย่างอาจทำให้
คุณไม่สามารถพูดในสิ่งที่ถูกต้อง หรือแทนใ จคนทั่วๆ ไปได้ ทางที่ดีก็อาจต้องใช้การกระทำเพื่อเป็น
เครื่องพิ สูจน์ตนเองเพื่อให้เป็นที่ประจัก ษ์แก่คนรอบข้าง

คนมีคู่ : คนรั กอาจมีเรื่องที่อยากจะบอกคุณ แต่ก็ไม่มีโอกาส หรือจังหวะที่จะได้บอก ซึ่งสิ่งที่เขาจะ
บอกนั้นก็เป็นเรื่องของความประพ ฤติ หรือนิสั ยส่วนตัวของคุณที่มันดูไม่ค่อยถูกใจเขานัก ถึงแม่มันจะ
เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่มันก็สามารถบั่ นท อนจิ ตใจของเขาได้เช่นเดียวกัน

วันจันทร์

การงาน
การงานราบรื่นดี
ประสบความสำเ ร็จ การพูดคุยต่าง ๆ
ทำให้ได้งานที่คุณคาดหวัง

การเงิน
เงิ นคล่ องตัวมีความมั่นคง
และยังได้รับเงินการการลงทุ นอะไรสักอย่าง
ไว้ก่อนหน้านี้

ความรัก
รักที่มียังหวานชื่น
คนโ สดก็กำลังจะมีความห วานชื่น
อาจจะกับกิ๊ กคนคุย หรือเพื่อนที่มากกว่าเพื่อน

คนโสด : คุณกับห นุ่มที่คุยอยู่อาจยกระดับ พัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งนั่นอาจทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้น และ
ทำให้คุณได้เห็นเขาในหลายๆ มุมมอง ซึ่งนั้นก็ช่วยให้คุณได้ประกอบการพิจารณาได้มากว่า จะไป
ต่อ หรือพอแค่นี้ดี

คนมีคู่ : อาจไม่เหมาะที่ช่วงเวลานี้ คุณจะอยากทำในสิ่งที่คุณอื่นๆ มองว่า ไม่เห็นสมควร แม้คุณจะ
มองว่า เป็นการพลิ กวิก ฤตให้เป็นโอกาส แต่นั่นหมายความว่า มันก็มีความเสี่ย งอยู่ด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะกับคนรั กของคุณนั้น เขายิ่งเป็นห่วงคุณมากกว่าใครๆ ทั้งหมด

วันอังคาร

การงาน
งานที่สร้างความรุ่งเรื องให้คุณ
คืองานที่หารายได้จากการสื่อสาร
ติดหน้าจอต่างๆ

การเงิน
การเงิ นมั่งคั่ง เคยได้ก็ได้ไม่ล ดลง
แอบมีโชคลาภ ที่พอให้ได้กินได้ใช้
ไม่อดต า ยแน่นอน

ความรัก
คู่ของคุณยัง รักคุณมาก ๆ
อย่าระแ วงเขาเลย
คนโส ด มีเกณฑ์ได้สวีทห วานแหวว

คนโสด : คำพูดของคุณในวันนี้ อาจกลายเป็นสิ่งที่ตำห นิติเตีย นคนรอบข้าง และแทงใจดำเอาได้
ทางที่ดีอย่าพูดด้วยอา รม ณ์ที่ขุ่ นมัว ควรใช้น้ำเสียงที่เป็นเหตุเป็นผล ดูน่าฟังจะดีกว่า

คนมีคู่ : คนรั กอาจรู้สึกหึ งห วงคุณขึ้นมา เหตุเพราะเพ ศ ตรงข้าม หรือเพื่อนชายของคุณที่ให้ความ
สนิ ทกับคุณมากจนเกินไป จนทำให้คุณทั้งสองต้องท ะเล าะกัน จนบางครั้งคุณก็รู้สึกห งุดห งิดกับ
เรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้

วันพุธ

การงาน
มีโอก าสจะได้คุยงานกับคนมากมาย
ซึ่งทำให้คุณเองได้รับความก้าวหน้า
จากผลตอ บรับที่ดี ที่คุณทุ่มเทแบบสุด ๆ ไปเลย

การเงิน
งานที่มีอยู่มีรา ยได้ที่มั่นคงแต่ไม่มากพอ
ตอนนี้โช คดีหน่อย
มีเงินจากงานเสริ มต่าง ๆ เข้ามา

ความรัก
คู่รั กยังคงเสมอต้นเสมอปลาย
คนโส ด มีคนเข้ามาออกแนวเพื่อน
แต่คุณเองก็แอ บคิดเกินเพื่อนไป

คนโสด : ความจริ งใจ และความเป็นมิตของคุณจะดีงดู ดให้หนุ่มๆ เข้าหา และอยากมีปฏิสั มพั นธ์
ด้วย แน่นอนว่า คุณเองก็มีหนุ่ มที่เล็งๆ ไว้แล้วเช่นกัน เลยอยากที่จะเปิดใจให้กับเขามากเป็นพิเ ศษ

คนมีคู่ : เพื่อนๆ ของคุณอาจนำเอาข่าวลือเกี่ยวกับคนรั กของคุณมาบอก จนทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย
ใจ แต่ถ้าคาดคั้นถามกับเขา เขาก็ต้องปฏิเ สธแน่นอน ทางที่ดี คุณอาจต้องใช้วิจาร ณญาณสักเล็ก
น้อย ไม่ต้องเชื่อเพื่อนทั้งหมด แต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง

วันพฤหัสบดี

การงาน
การทำงานที่พอมีเวลาพักผ่อนหย่อ นใจ
ทำให้งานของคุณราบรื่น
สม องปลอดโปร่งจนงานดีเยี่ยม

การเงิน
การเงิ นคล่ องตัวดี
มีรา ยรับจากความขยันมากขึ้นของคุณ
ไม่อ ดไม่จนแน่นอนในวันนี้

ความรัก
คู่ รักมีความสดใหม่ให้คุณอีกครั้ง
คนโส ดจะอินเลิ ฟมากกว่าเดิม
สดใสมาก ๆ เลยจ้า

คนโสด : ลองพั ฒนาความสัมพั นธ์ของคุณกับหนุ่ มที่คุยอยู่ไปอีกขั้นด้วยความชอ บ ความสนใจ และ
งานอดิเรกของตนเอง แล้วคุณจะพบว่า ยังมีคนอีกคนบนโลกที่ชอบอะไรเหมือนๆ กับคุณ

คนมีคู่ :ความเผ็ ดร้ อนของฝีปา กคุณ อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบ และไม่อยากให้เกิดสักเท่าไร เพราะมันทำให้
มันคุณดูไม่ดีในสายต าคนอื่น แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คนรักของคุณรู้สึกกระชุ่มกระช วยเหมือน
กัน เพราะมันไม่ใช่มุมที่เขาจะได้เห็นจากคุณเท่าไรนัก

วันศุกร์

การงาน
เป็นวันที่ดี เหมือนทุก ๆ อย่างจะเป็นใจ
ให้คุณคิ ดงานออก ให้อะไร
ต่างๆผ่านไปอย่างง่ายดาย

การเงิน
มีรายรับเข้ามาบ้าง
พอได้หยิบจ่ายใช้ส อย อาจจะไม่มากนัก
แต่ก็อิ่มท้ อง

ความรัก
คนรั กดูแลเอาใจใส่
คนโ สด มีคนเข้ามาข ายขนมจีบเบา ๆ
พอให้คุณสงสัยว่าเขาคิดอะไรหรือเป ล่านะ

คนโสด : ดูเหมือนว่า ความปร ารถนาอันทรงพ ลัง และเป็นคว ามลั บของคุณกำลังจะส่งผลสำเร็ จใน
วันนี้ ขอให้คุณเตรียมตัวเปิดรับสิ่งที่รอคอย เพราะโชคดีกำลังเข้าข้างคุณแล้ว

คนมีคู่ : วันนี้ ใครๆ ก็อยากจะเข้าข้าง ช่วยเหลือคุณทั้งนั้น ทั้งคน รัก เพื่อนฝูง และคนในครอบครัว
บางที่สิ่งที่คุณทำอาจไม่ใช่สิ่งที่คนภายนอกจะเห็นด้วย แต่คนใกล้ตัวต่างกลับสนั บสนุนเต็มที่

วันเสาร์

การงาน
ปัญหาที่สะสมมานานนั้น
เริ่มจะหาทางอ อกได้บ้างแล้ว
งานดีขึ้นไม่ตึงเค รียดเท่าที่ผ่านมา

การเงิน
เ งินมีมากพอให้ใช้ได้อีกสักพัก
ยังคงหมุนได้บ้าง ไม่ขั ดสนใด ๆ
แม้จะไม่มีรา ยรับก็ตาม

ความรัก
คู่รักน่ารั กกับคุณ
จนคุณเองยิ่งห ลงรั กเขามากขึ้น
คนโ สดแอ บดูใครบางคนที่ทำให้ใจของคุณชุ่มช่ำ

คนโสด : อย่าเพิ่งถอ ดใจกับสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ หรือปาฏิ หาริ ย์ แม้ว่า สั่งนั้นอาจจะมาช้า ไม่ได้ดั้งใจ แต่
พอถึงเวลามันก็จะมาแน่ เพราะทุกๆ อย่างมันจะมีช่วงจังหวะ และเวลาอันสมควร

คนมีคู่ : ความสั มพัน ธ์กำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น แม้กับคู่ไหนที่คบกันมานานๆ ความสัม พัน ธ์ที่ดูเฉ ย
ชา ก็จะแป รเปลี่ ยนไปเป็นคว ามร้ อนแ รงเหมือนแรกรั กกันใหม่ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.